Det sker i Bedsted

VEDTÆGTER FOR DRIFTSFORENINGEN BEDSTED MULITHAL


§ 1.  Navn


Foreningens navn er Driftsforeningen Bedsted Multihal – herefter benævnt foreningen.


§ 2.  Hjemsted


Foreningen er hjemmehørende i Tønder Kommune.


§ 3.  Formål

Foreningens formål er, på et almennyttig grundlag at stå for driften af Bedsted Multihal

§ 4.  Medlemskab


Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.


Alle borgere over 18 år og som er bosiddende i Bedsted Sogn er automatisk medlem af foreningen


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende i bestyrelsen kan stemme for eksklusionen.§ 5.  Kontingent


Medlemskab er gratis.§ 6.  Generalforsamling


Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af oktober måned.


Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved opslag på Bedsted Sogn hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:


  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Behandling af indkomne forslag.
  9. Eventuelt.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Alle medlemmer er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.


Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog §8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling


Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i §6 og §8.§ 8.  Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen..


Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.


Vedtægtsændringer skal godkendes af Tønder Kommunalbestyrelse, før end de kan træde i kraft.§ 9.  Bestyrelsen


I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 4 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.


Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen.


På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.


Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.


§ 10.  Regnskab


Regnskabsåret følger kalenderåret.


Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.


Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.§ 11.  Tegningsret


Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.


§ 12.  Opløsning af foreningen


Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.


Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.


Anvendelse af formue, der er tilvejebragt via kommunale midler fra Tønder Kommune, skal godkendes af Tønder Kommunalbestyrelse."


Således vedtaget på den på generalforsamlingen den 

Bjarne Jacobsen

Formand

 

Jacob Gubi

Kasserer


John Wilkens

Sekretær


Steffen Abrahammsen

Medlem