Vedtægter

Vedtægter for Bedsted Sogns Borgerforening

§1.

Foreningens navn er Bedsted Sogns Borgerforening. 

Foreningens hjemsted er Tønder kommune. Foreningen er stiftet den. 24. november 2005

§2

Stk.1. Foreningens formål er på alle måder at varetage borgernes interesse i Bedsted Sogn. Foreningen er politisk neutral, men den har forpligtelse i at øve indflydelse på kommunens anliggende i forhold til arbejdet for arbejdet for borgerne i Bedsted Sogn.
Stk.2. Bedsted Sogns borgerforening har forpligtelse til at afholde ”sognefest” hvert andet år, i samarbejde med Sognets øvrige foreninger.
Stk.3. Borgerforeningen er byens lokalråd og varetager primært koordinerende aktiviteter der fremmer samarbejdet mellem byens foreningsliv, borgere, institutioner, erhverv og kommune.

§3

Stk.1. Som medlemmer kan optages enhver borger i Bedsted Sogn, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Desuden kan optages medlemmer udenfor Bedsted Sogn, når bestyrelsen skønner, at det kan gavne foreningen.
Stk.2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkende medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4

Stk.1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal, og annonceres med mindst 10 dages varsel.
Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i formandens hænder senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk.3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte medlemmer, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.4. På generalforsamlingen afgørelse alle sager ved almindelig flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen), dog kræves til udelukkes af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 25 stemmeberettigede medlemmer.
Stk.5. Der føres en protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

 

 

§5

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3.     Forlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.     Orientering om årets budget

5.     Behandling af indkomne forslag

6.     Valg

      a.      3-8 bestyrelsesmedlemmer

b.     2 suppleanter

      c.      Revisor

7.     Eventuelt

§6

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 valgbare og stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.
Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§7

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer, der vælges direkte på generalforsamlingen. 2-4 personer er på valg i lige år og de øvrige er på valg i ulige år. Kassere og formanden er ikke på valg det samme år.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kassere.
Stk.2. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
Stk.3. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for forslaget. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.
Stk.4. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Stk.5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§8

Stk.1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgående forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Stk.2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over foreningen.
Stk.3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest d. 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisionen.

§10

Stk.1. Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med et formål, særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.
Stk.2. I tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.
Stk.3. Foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Vedtægter træder i kraft den. 13. august 2020.